E2下载器提示错误代码(E1200416)

各位:

     下载工具:E2下载器(自检正常)

     下载环境:CS+

      提示错误如下图像所示。同样的环境使用E1下载器可以正常下载。 

   另外,CS+已选择E2下载器

E2下载器接口开关已拨,如下图

请问还有其他什么原因会导致上述问题